Certifiering som modell?

Certifiering anses vara en markör för kvalitet. Ett certifikat ska bidra till att kvalitetssäkra en verksamhet. Kan en skola som är riktigt framgångsrik i något avseende bli certifierad?

Ja, det förekommer. Så sent som i maj 2020 blev Kvarnbyskolan i Rinkeby, Stockholm, certifierad av Kungliga Musikhögskolan (KMH) för sitt arbete med att verka för alla barns rätt att få ta del av kulturella utbud. I målsättningen för satsningen finns också förhoppningar om att åstadkomma kulturell integration och skapa musikaliska mötesplatser och nätverk. Under ett år framåt har Kvarnbyskolan nu ett certifikat som ett bevis på att skolans kulturella verksamhet håller hög klass. Skolans ledning och lärare har arbetat fram en kulturplan för läsåret 2020–2021, där eleverna garanteras kulturella upplevelser och där även aktivt deltagande i konstnärliga och skapande processer ingår.

Certifieringen är ett led i KMHs satsning på skolor i socialt utsatta områden, där deltagande i samhällets kultursatsningar är mycket lågt. Under ett års tid har Kvarnbyskolan med en projektledares hjälp arbetat målmedvetet för att åstadkomma en förändrad syn på kulturens roll i skolan, inom ramen för projektet Libravoice. Fortbildning av skolans ledning och personalgrupp har ingått som en del i satsningen, där föreläsningar om estetiska processers inverkan på barns utveckling har ingått.

KMH har valt ett brett perspektiv på kultur och även räknat in arbete med andra praktiskt estetiska verksamheter, som dans och konst, i satsningen. Kvarnbyskolan införde exempelvis obligatorisk dans en lektion i veckan för årskurs 1, som leddes av en utbildad danspedagog, något som slog mycket väl ut. Här fanns Dans i skolan med som stödjande och inspirerande part.

Kvarnbyskolan kan nu använda certifieringen i sin marknadsföring av skolan, både gentemot föräldrar och elever och när det gäller rekrytering av lärare i praktiskt estetiska ämnen. Fler skolor – i Stockholmsområdet till att börja med – kommer att inbjudas att delta i ett liknande utvecklingsarbete i KMHs regi.

Tanken väcks – skulle vi kunna få till stånd dans-certifierade skolor och förskolor i vårt land? Skolor som satsar på dans i skolan för alla, som tror på dansens betydelse för barnens utveckling och där konstnärliga processer har ett egenvärde? Dans i skolan vill gärna komma i kontakt med skolor som skulle vara intresserade av att diskutera frågan.

För mer information om Kvarnbyskolans arbete med Libravoice kontakta följande personer i projektledningen för Libravoice:

  • Bobby Lundqvist : bobby.lundqvist@kmh.se (broschyr och övrigt informationsmaterial)
  • Elisabeth Sörhuus: elisabethsorhuus@hotmail.com (dans)
  • Ulrik Dahl: ulrik.dahl@edu.stockholm.se (musik-och projektledning) 

Elisabeth Sörhuus, ledamot i Dans i skolans styrelse

Bild: Här överlämnar Kungliga Musikhögskolans rektor Helena Wessman ett certifikat till rektor på Kvarnbyskolan Robert Staby, som ett bevis på att skolan har en hög nivå vad gäller kulturinsatser för skolans elever. Överlämningen skulle firas med pompa och ståt i Kungasalen tillsammans med alla elever och personal i skolan. Men i dessa coronatider fick det bli så här i stället.