Remissvar till Skolverket med fokus på mer dans i förskolan

Institutet Dans i skolan har fokus på mer dans i förskolan i sitt remissvar på Skolverkets ändringar i förskolans läroplan där det bland annat föreslås att uppdraget att arbeta med högläsning och rörelse ska bli tydligare.

Välkomnar förslaget att fysisk aktivitet och rörelse förstärks i förskolan

– Dans är alltid fysisk aktivitet och Institutet Dans i skolan välkomnar förslaget att fysisk aktivitet och rörelse förstärks i förskolan. Enligt läroplanen för förskolan (LpFö 18) ska den ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. Förslaget om att förskolans arbete med fysisk aktivitet ska förstärkas öppnar upp för mer dans som uttrycksform i förskolan, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över området digitalisering i förskolans läroplan. Skolverkets förslag på ändringar ska syfta till att gynna barnens lärande och allsidiga utveckling. Det ska inte heller längre vara obligatoriskt att använda digitala lärverktyg i förskolan och förskollärarna ska samtidigt få ett tydligare ansvar för att värdera och välja bland arbetssätt och lärverktyg.

Ändringsförslagen har varit på remiss mellan i mars och april och organisationer och formella remissinstanser såsom universitet och högskolor, andra myndigheter samt skolhuvudmän och organisationer, har bjudits in att besvara.

Leken och dansen är en grund för utveckling

– Leken och dansen är en grund för utveckling, lärande och välbefinnande. I leken och dansen utgår man ifrån barns genuina behov av att få utforska, fantisera och skapa med hjälp av kroppen, rörelserna och uttrycken. I leken finns de tvära kasten mellan fantasi och verklighet och genom dansen får barnen möjlighet att inspireras, imitera, fantisera och skapa. Dans stimulerar fantasi, inlevelse och delaktighet. Dans är ett unikt språk och en viktig fysisk aktivitet för barn där de får utveckla kroppsmedvetenhet och motorik samtidigt som de får tillgång till hela sitt känsloregister och uttrycka sådant som bara går att berätta genom dans, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

I den nya och reviderade läroplanen för Förskolan LpFö 18 öppnas upp för dans i förskolan när förslag om att fysisk aktivitet ska förstärkas och att lek och rörelse ska stå i centrum. Det har resulterat i att många förskolor vill introducera och förankra området dans och lärande. Målen i LpFö 18 kan uppnås genom att barnen får tillgång till dansen som uttrycksform och får utforska dans och lärande utifrån flera aspekter.

– I LpFö 18 lyfter man tydligt fram att barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. I dansen och dansundervisningen i förskolan finns stort utrymme för eget skapande, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 4 juni. Därefter är det regeringen som beslutar om och när ändringarna ska börja att gälla.

Mer information