Dans i skolan

Vad är dans i skolan?

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Många spännande möten kan ske mellan människor på ett dansgolv och då handlar det om dansen som umgängesform där den sociala aspekten av dans är viktig.

Dansen har inte haft en stark ställning i skolan. Inom ämnet idrott och hälsa ingår dansen och då är det dansen som umgängesform, den folkliga dansen och sällskapsdansen som eleverna möter. Dansen, som konstform, där eleverna stimuleras att uttrycka sina egna idéer, tankar och känslor i dans eller visa upp en dans som är koreograferad, har tidigare varit sällsynt i skolan. 

Dansen som uttrycksform i skolan kan ses ur flera aspekter såsom den kulturella, sociala, kinestetiska, emotionella och estetiska aspekten. Uttryck, inlevelse och eget skapande står i fokus när eleverna får möta dansen som konstform.

Intresset för dans i skolan ökar

Nu ökar intresset för dans i skolan från förskola, grundskola, gymnasium till högskola. Det handlar både om eget utövande i dans och mötet med dansen som scenkonst. Ansvarstagandet för dansen ser mycket olika ut i skolorna.

Drygt 100 kommuner har introducerat dansundervisning under ledning av danslärare i skolan.

Danskompetens efterfrågas och dansläraren är en ny lärarkategori i skolan.

Regeringens samling Mer rörelse i skolan handlar om insatser för att fler barn och unga ska röra på sig varje dag. En rapport från Nordiska ministerrådet visar att två tredjedelar av de svenska skolbarnen rör sig mindre än en timme om dagen och att svenska barn rör sig minst av alla barn i Norden. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Kraven på mer rörelse i skolan passar särskilt väl in på utvecklingsarbetet dans i skolan.

Dans kan vara ett alternativ till idrotten och ger eleverna möjlighet att röra på sig mer under skoltid. Dans stärker motoriken, ger ökad kroppsmedvetenhet och ger barn och ungdomar stärkt självkänsla. Idag möter skolan många nya elever från andra länder. Dans överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer.  

Intresset för dans i skola och förskola ökar och fler får nu tillgång till dansen som uttrycksform och konstart.

Att dansa är icke verbal kommunikation där dansen är språket

I dansen tar man tillvara barnens och ungdomarnas genuina behov av lek och rörelse. Att dansa är icke verbal kommunikation där dansen är språket.

  • Dans är kommunikation.
  • Dansen ger barn och ungdomar möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder och känslor, både som individ och grupp.
  • Dans stärker motoriken och ger ökad kroppsmedvetenhet.
  • Dans är glädje! Det är roligt att dansa!
  • Dans är ett eget kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel historia, matematik och språk.
  • Dans ger barn och ungdomar stärkt självkänsla.
  • Dans överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Att dansa varandras danser är att ta del av varandras kulturer och skapar förståelse och delaktighet.

Skolan når alla barn

Skolan når alla barn. Därför är det viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka dansen som uttrycksform.

Dansen är ett ursprungligt och direkt språk som har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. I dansen kan man uttrycka det som kan vara svårt att säga med ord. Genom dansen får barn och unga mötas över språkgränserna. Med hjälp av det universella språket som dansen är utforskas kraft, rum, tid och kreativitet ofta med hjälp av ett rikt bildspråk.

Enligt läroplanen, ( Lgr 11 ) lyfter man fram elevernas rättighet att få gestalta sina kunskaper genom olika uttrycksformer t.ex. dans. Det kan handla om att dansa matematik, dansa historia, dans och språkutveckling, eller få skapa en koreografi.  

Enligt läroplanen för förskolan, (Lpfö18) finns ett helt nytt mål om rätten till barns kroppsliga och personliga integritet. Många förskolor vill utveckla metoder för att arbeta med dans, kropp, värdegrund och samtyckeskultur.  Dans, uttryck, genus, identitet och empati utforskas i olika förskole - och skolprojekt.