Remissvar om dans i förskolan

Institutet Dans i skolan har fokus på mer dans i förskolan i sitt remissvar på Skolverkets ändringar i förskolans läroplan där det bland annat föreslås att uppdraget att arbeta med högläsning och rörelse ska bli tydligare.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över området digitalisering i förskolans läroplan. Skolverkets förslag på ändringar ska syfta till att gynna barnens lärande och allsidiga utveckling. Det ska inte heller längre vara obligatoriskt att använda digitala lärverktyg i förskolan och förskollärarna ska samtidigt få ett tydligare ansvar för att värdera och välja bland arbetssätt och lärverktyg.

Ändringsförslagen har varit på remiss mellan i mars och april och organisationer och formella remissinstanser såsom universitet och högskolor, andra myndigheter samt skolhuvudmän och organisationer, har bjudits in att besvara.

Mer information

Läs remissvaret


Remissvar_Institutet Dans i skolan till Skolverket_Dnr 2024-848.pdf