Referensmaterial

Här hittar du referensmaterial om arbetet med dans i skolan som går att beställas via info@dansiskolan.se.

Om Institutet Dans i skolan

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig för form kommunikation mellan människor. Enligt läroplanen ska skolan sträva effter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr 11). Regeringens satstning ger stora möjligheter för barns och ungas eget skapande, bland annat dans i skolan. Institutet Dans i skolan ska inspirera och sprida kunskap så att alla elever får möta dansen som uttrycksform i skolan. Utbildnings- kultur- och hälspolitiska insatser samverkar för att förankra dansen i skolan. Läs mer.

Dansmatte för högstadiet

Vad är Dansmatte för högstadiet?

I Dansmatte får eleverna använda sig av dansen för att gestalta och konkretisera matematiska begrepp. Dansmatte ger en fördjupad förståelse för matematik och erbjuder en alternativ inlärningsmetod. Dansmatte för högstadiet är ett komplement till matematikundervisningen och strävar mot att eleverna ska nå kunskapsmålen i matematik.
Metoden för Dansmatte för högstadiet har utvecklats på Johan Skytteskolan i Älvsjö. Där är var tredje matematiklektion nu en dansad matematiklektion. Dansläraren arbetar nära matematikläraren så att deras undervisning kompletterar varandra.
För att möta efterfrågan på kompetens inom området Dansmatte för högstadiet arrangerar Institutet Dans i skolan i samarbete med Västmanlandsmusiken och Scenkonst Sörmland kurser i metoden. Datum publiceras här på hemsidan när det är dags för nästa kurs. Se trailer. 

Materialet (skrift+DVD) kostar 250 kr och kan beställas via info@dansiskolan.se.

Dans i förskola och skola

Dans i Värmland har tagit fram en broschyr om hur dans som konst och uttrycksform kan bidra till att stärka förskolans och skolans arbete för att ge en djupare förståelse för dans och dansens möjligheter i lärandet. Arbetet sker i samarbete med Karlstads universitet. I broschyren presenteras också kort en oberoende kvalitativ uppföljning av Dans i förskola och skola. Den visar på positiva erfarenheter från både pedagoger och elever. Dansen har bland annat bidragit till bättre sammanhållning i klassen och miljön har blivit mer tillåtande. Hälften av eleverna upplever en förändring hos sig själva, t ex bättre kroppskontroll, att de är gladare och mer sociala. Flera ger uttryck för att de har blivit modigare. Läs mer.

Uppföljning av danslärare

Hela 75 % av de som utbildar sig till danslärare arbetar inom yrket redan inom ett år efter sin examen. Det visar en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet (LTU) 2008–2019 samt Dans och Cirkushögskolan (DoCH) från 2016–2019 som Institutet Dans i skolan har gjort. 90 % av de som gått danslärarutbildningar arbetar som lärare antingen med dans och/eller med sitt andra ämne.