Om Institutet Dans i skolan

Institutet Dans i skolan ska inspirera och sprida kunskap så att alla elever får möta dansen som uttrycksform i skolan. Utbildnings- kultur- och hälspolitiska insatser samverkar för att förankra dansen i skolan.

Daglig fysisk aktivitet i skolan
Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig för form kommunikation mellan människor. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr 11). Regeringens satstning ger stora möjligheter för barns och ungas eget skapande, bland annat dans i skolan.

Våra mål
Målen för Institutet Dans i skolan är

  • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
  • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Intresset för dans i skolan ökar
Intresset för dans i skolan ökar och idag finns dans på schemat under ledning av danslärare i ett hundratal kommuner. Tack vare Skapande-skola-satsningen möter tusentals elever dansen i projektform.

Efterfrågan på danslärare ökar i hela landet och behovet av kompetensutveckling i dans för klasslärare, idrottslärare, fritidspedagoger och annan skolpersonal är stort. Luleå tekniska universitet bedriver sedan 2003 Sveriges första Danslärarutbildning och lärarutbildning i dans på finns på Dans- och Cirkushögskolan i samverkan med Stockholms Universitet.


Inspirera och stödja

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja kommuner, skolor och lärarutbildningar, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Därför arrangerar Institutet seminarier, konferenser, kurser och andra aktiviteter som ger inspiration, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att lyfta fram och synliggöra den dolda kunskap som finns i mötet mellan barn, ungdomar, lärare och danskonstnärer. Nu utvecklas också forskning inom området dans och lärande i nära samarbete med de nordiska länderna. Viktiga delar för Institutet är opinionsbildning, kunskapsutveckling och forskning.
 

Goda exempel och mötesplatser

Institutet Dans i skolan anordnar mötesplatser på skolor runt om i landet för att lyfta fram de goda exemplen och för att kunna inspirera nya skolor att komma igång med dans i skolan. Regionala konferenser och sommarakademier anordnas där kompetensutveckling sker genom möten mellan danskonstnärer, skolledare, lärare, förskollärare och fritidspedagoger.
 

Skapande skola

Regeringen avsätter 150 miljoner kronor per år för att stimulera arbetet med kultur i skolan. Satsningen heter Skapande skola och riktar sig till elever från årskurs 1-9. Skapande skola ger stora möjligheter för bland annat dans i skolan. Läs mer.