Om Institutet Dans i skolan

Stiftelsen Institutet Dans i skolan ska inspirera och sprida kunskap så att alla elever får möta dansen som uttrycksform i skolan. Utbildnings- kultur- och hälsopolitiska insatser samverkar för att förankra dansen i skolan.

Dans och lärande i skolan

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig för form för kommunikation mellan människor. 

Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr 11). Alla attraheras inte av den traditionella idrotten och för att nå de inaktiva introducerar nu fler skolor dansen som uttrycksform utöver ämnet idrott och hälsa. Enligt läroplanen (Lgr 11) ska eleverna få gestalta sina kunskaper med hjälp av dansen och i dag utforskas dans och lärande inom olika kunskapsområden. I Förskolans läroplan, LpFö 18 finns ett helt nytt mål om förskolebarnens rättighet till kroppslig och personlig integritet. Många förskolor vill nu introducera mer dans i förskolan med särskilt fokus på uttryck, inlevelse, genus, värdegrund och empati. 

Målen för Institutet Dans i skolan

Målen för Institutet Dans i skolan är

 • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
 • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Utgångspunkter för Institutet Dans i skolans arbete är:

 • FN:s Barnkonvention
 • Agenda 2030
 • Nationella kulturpolitiska målen
 • Skolans läroplaner
 • Nationella folkhälsomålen

Dans i skolan för alla!

Det finns starka skrivningar i grundskolans och förskolans läroplaner som synliggör elevernas rättighet till att utvecklas med hjälp av dansen som uttrycksform. Behovet av danskompetens är stor i skolor och förskolor då lärare, fritids- och förskolepersonal sällan mött dansen i sina utbildningar. Det är nu viktigare än någonsin att i en tid med pandemi, ökat våld och stor ohälsa i vårt samhälle ge barn och unga en likvärdig skola med stärkt kvalitet så att de får tillgång till konst, kultur och särskilt till dansen och det egna skapandet tillsammans med professionella utövare.

Dans i skolan för alla ger delaktighet i konstnärliga processer, utvecklar kreativitet, motivation för lärande och framtidstro.

Intresset för dans i skolan ökar och i dag finns obligatorisk dansundervisning på schemat under ledning av danslärare i drygt 100 kommuner. Det är inte tillräckligt att erbjuda dans som fritidsaktivitet inom kulturskolorna för då når vi inte alla barn. Barn och elever måste få tillgång till dansen som konstform i skolan och i förskolan. Flera kommuner utvecklar nu s.k. dansgaranti.

Visionen och målsättningen för Institutet Dans i skolan är Dans i skolan för alla, vilket innebär att alla ska inkluderas. Institutet bedriver ett omfattande arbete med kunskapsbildning för att bredda intresset och öka ansvarstagandet för dans i skolan i kommuner och skolor.

Urfolk, nyanlända och majoritetssamhället möts med hjälp av det internationella språket som dansen är

För att kunna nå visionen är uppdraget för Institutet Dans i skolan att lyfta fram den dolda kunskap som finns inom området dans och lärande med hjälp av utvecklingsarbete och forskning för att inspirera och stödja kommuner, skolor och lärarutbildningar.  

Nu ökar intresset och ansvarstagandet för dans i skolan runt om i landet. Pionjärkommunerna Skellefteå och Piteå erbjuder dans till barn och unga i förskolor, skolor samt universitet kontinuerligt sedan lång tid tillbaka. En nationell plattform för Dans i skolan är under uppbyggnad på initiativ från Stiftelsen Institutet Dans i skolan i samverkan med Piteå kommun, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet (LTU)och Sparbanken Nord. Norrbotten och Västerbotten har visat vägen för utvecklingsarbetet Dans i skolan men nu ökar intresset i hela landet och man kan tala om ett genombrott.

Genombrott för Dans i skolan i Sverige – Norrbotten och Västerbotten visar vägen

 • 120 kommuner har dans på schemat under professionell ledning
 • Sveriges första danslärarutbildning startades 2003 vid Luleå tekniska universitet
 • 2011 får Dans och Cirkushögskolan danslärarutbildning och 2016 Göteborgs universitet
 • Dansläraren – en helt ny lärarkategori efterfrågas i hela landet
 • 2018 inrättas professur i danspedagogik vid LTU som ger starkare legitimitet för området
 • Vetenskapligt råd främjar forskning inom dans i skolan
 • Intresset ökar för Dans i förskolan när LpFö18 och det nya målet slår fast barns rätt till kroppslig och personlig integritet
 • Dansen introduceras i förskollärarutbildningar
 • Regeringens Skapande skola-satsning har stor betydelse för dans i skolan
 • 19 regionala danskonsulentverksamheter
 • Dans i skolan-biennaler och forskningskonferenser vartannat år
 • Regeringens samling Mer rörelse i skolan – Mer dans i skolan
 • Nationell Plattform för Dans i skolan

Inspirera och stödja

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja kommuner, skolor, lärarutbildningar samt förskollärarutbildningar, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Därför arrangerar Institutet seminarier, konferenser, kurser och andra aktiviteter som ger inspiration, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att lyfta fram och synliggöra den dolda kunskap som finns i mötet mellan barn, ungdomar, lärare och danskonstnärer. Nu utvecklas också forskning inom området dans och lärande genom Institutets vetenskapliga råd. Viktiga delar för Institutet är opinionsbildning, kunskapsutveckling och forskning för att kunna öka intresset och ansvarstagandet för dans i skolan.

Goda exempel och mötesplatser

Institutet Dans i skolan anordnar mötesplatser på skolor runt om i landet för att lyfta fram de goda exemplen och för att kunna inspirera nya skolor att komma igång med dans i skolan. Regionala konferenser och sommarakademier anordnas där kompetensutveckling sker genom möten mellan danskonstnärer, skolledare, lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Dans i skolan-biennal

Vartannat år sedan 2007 arrangerar Institutet en nationell Dans i skolan-biennal som är en mötesplats för barn, unga, lärare, rektorer, danskonstnärer, forskare och beslutsfattare. Biennalen erbjuder kunskapsbildning och nätverksbyggande genom workshops, föreläsningar, seminarier och föreställningar.

Skapande skola

Regeringen avsätter 180 miljoner per per år för att stimulera arbetet med kultur i skolan. Satsningen heter Skapande skola och riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs 9

Regeringens satsning, Skapande skola ger stora möjligheter för barns och ungas eget skapande, bland annat dans i skolan. Tack vare Kulturrådets Skapande-skola-satsning möter tusentals elever dansen i projektform.

Dans som konstform har inte haft samma självklara plats som ämnet musik eller bild har på skolschemat därför är Skapande skola satsningen mycket viktig så att nya grupper av barn och unga får tillgång till dansen som uttrycksform och kunskapsområde.

Många skolor har startat mindre dans i skolan –projekt med hjälp av medel från Skapande skola som utvecklats till permanentad dansverksamhet i skolorna som kommunerna tar ansvar för.

Kunskapsbildning

Efterfrågan på danskompetens och danslärare ökar i hela landet och behovet av kompetensutveckling i dans för klasslärare, idrottslärare, fritidspedagoger och förskolepersonal är stort. Luleå tekniska universitet bedriver sedan 2003 Sveriges första Danslärarutbildning och lärarutbildning i dans finns också på Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm i samverkan med Stockholms Universitet samt vid Göteborgs universitet.

Utöver ämneslärarutbildningar i dans finns dansutbildningar och fristående kurser i dans vid flera universitet t.ex. Karlstads universitet, Örebro universitet och Södertörns högskola. Flera högskolor vill också introducera dans inom förskollärarutbildningar och lärarutbildningar.

Vetenskapligt råd främjar dansforskning

Institutet Dans i skolan har ett vetenskapligt råd som består av etablerade forskare och experter för att kunna utveckla forskningen inom området. Detta görs i nära samverkan mellan konst och vetenskap.

Vetenskapliga rådets vision är att stärka dansens roll i skolan genom tvärdisciplinär forskning, utbildning och kunskapsspridning.  

Dansens betydelse för elevernas utveckling och lärande har stöd i forskningen. Eva Bojner Horwitz, forskare vid Kungliga Musikhögskolan och Karolinska institutet är ordförande för Institutet Dans i skolans Vetenskapliga råd. Hon beskriver följande: Dansen når vårt medvetande på ett djupare plan än vad orden förmår och kan bidra till ökad empati och livskvalitet. Den kan också påverka inlärning och minska smärta.

Institutets Vetenskapliga råd verkar för och stimulerar forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning inom området Dans i skolan genom att:

 • verka för att forskningsresultat inom området Dans i skolan förmedlas och kommuniceras till nya målgrupper
 • etablera en plattform för att stimulera forskning och möjliggöra samarbeten inom området Dans i skolan
 • knyta internationella samarbetspartners och forskarkontakter med inriktning på det konstnärliga och tvärvetenskapliga ämnesområdet Dans i skolan
 • verka för fortsatt uppbyggnad av ett svenskt tvärvetenskapligt forskarutbildningsfält med inriktning på området Dans i skolan
 • förbereda för och genomföra ett forskningsprojekt för Dans i förskolan med start 2021-2022