162 projekt med dans tilldelades medel från Skapande skola 2018–2019

Bland de kommuner och skolor som tilldelades medel för Skapande skola-projekt för läsåret 2018–2019 har 162 projekt fått medel för dans. Totalt fördelades 175 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan och över 840 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan och 25 000 förskolebarn beräknas ta del av satsningen.

”Skolan når alla barn. Därför är det viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka och utvecklas med hjälp av dansen som uttrycksform. Dansen har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att utforska uttryck och eget skapande och att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. Därför är det glädjande att dansen tar så stor plats i projekten som tilldelas medel från Skapande skola!”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Dans som uttrycksform i skolan

”Dans som uttrycksform och konstform har inte haft lika stark ställning i skolan som andra estetiska ämnen t.ex. musik och bild men nu ökar intresset och ansvarstagandet för att stärka dansen i grundskolan och i förskolan. Det handlar både om eget utövande i dans och mötet med dansen som scenkonst. Flera kommuner har kunnat förankra dansen i skolan med stöd från Skapande skola-bidraget och därefter permanenta verksamheten bl.a. genom att engagera professionella danslärare”, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Över 8 000 professionella kulturaktörer engageras

261 kommuner, 122 fristående och två statliga huvudmän delade på bidraget Skapande skola. Ytterligare 60 fristående skolor tillkom då de deltar i aktiviteter tillsammans med de kommunala huvudmännen. Ansökningar kom från 260 kommuner och fler än 7 000 professionella kulturaktörer inom grundskolan och 1 000 inom förskolan har engagerats. Totalt fick Kulturrådet in 410 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 291 miljoner kronor, varav 30,5 miljoner gällde förskolan. Cirka 40 procent av ansökningarna hade med insatser för förskolan.

Kulturella och konstnärliga uttryck integreras i skolan

Bidraget Skapande skola syftar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan och grundskolan, och att öka den professionella kulturverksamheten för och med barn och elever. Det utgör ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan och fördelas årligen av Statens kulturråd. Skapande skola har funnits sedan 2008 och omfattar nu hela grundskolan och förskolan.

Projekten som tilldelas medel ska:

ha fokus på barns och elevers eget skapande genom olika konstuttryck ge eleverna möjlighet till konstnärlig fördjupning inom Kulturrådets konstområden genomföras av kulturaktörer som uppfyller bidragets krav på professionalitet genom de konstnärliga processerna medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolans och skolans verksamhet.

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja kommuner, skolor och lärarutbildningar, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Målen för Institutet Dans i skolan är:

att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan, att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Läs mer om 2018-2019 års fördelning på Kulturrådets hemsida.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet. Mobil: +46 (0)70 586 15 15, e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.