Utvecklingsarbete och forskning

För att stärka området dans i skolan behövs mer metodutveckling och forskning. Institutet Dans i skolan utarbetar strategier för att få igång forskning och skapar förutsättningar för finansiering av doktorandtjänster. Inom de närmsta 15 åren ska Institutet hjälpt till att ta fram 10 doktorandtjänster inom dans och lärande.

Stärka området dans och lärande genom metodutveckling och forskning

Institutet Dans i skolan har som mål att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning. För att kunna utveckla danspedagogiken med fokus på barn, dans och lärande krävs forskning och kvalificerat utvecklingsarbete. Nu när siktet är inställt på att ge dansen plats som eget kunskapsområde i grundskolan, blir det nödvändigt att få till stånd empiriska studier och teoribildning. Dansen som kunskapsområde måste generera mer forskning att stödja sig på. Vetenskaplig legitimitet krävs för dansen, som hittills har haft en svag ställning i utbildningsväsendet och i den akademiska världen.

Strategier för forskning

Institutet Dans i skolan utarbetar strategier för forskning inom området dans i skolan. Det handlar om att inrätta forskarutbildning med såväl konstnärlig som vetenskaplig inriktning och att skapa utrymme för finansiering av doktorandtjänster. Det finns ett behov av att skapa fler samarbetsprojekt, dels mellan lärosätena inbördes men också i relation till näringsliv, privata stiftelser, kommuner och myndigheter som Statens kulturråd och Skolverket. Några förslag på forskningsteman inom området Dans i skolan är dansens betydelse för lärande och kunskapsbildning, dans och hälsa samt dans sett ur ett genusperspektiv.

En transparent och tydligt kommunicerad forskningsstrategi, karaktäriserad av nationell samverkan, kommer att leda till ny kunskap, nätverksbyggande och till en bättre förståelse för dansens betydelse för barn och ungdomar och därmed också till ökad legitimitet i skola och samhälle. Forskning i och om dans med didaktiska förtecken är angelägen också utifrån den nya lärarutbildningen och den vikt som där läggs vid kvalitetssäkring avseende läraryrkets vetenskapliga grund.

Vetenskapligt råd

För att lyfta och främja forskning relaterad till ämnet dans i skolan har Institutet Dans i skolan ett Vetenskapligt råd för Dans och lärande i Sverige som består av forskare inom universitet och högskola.

Doktorander inom dans i skolan

Det är viktigt att stärka och vidareutveckla kompetensen inom området Dans i skolan genom metodutveckling och forskning. Institutet Dans i skolan avser att finna finansiering för 15 doktorander inom de närmsta 10 åren inom dans och lärande.